Top Viml GitHub developers in KyotoUsername City rank Stars
3797062?v=3 haya14busa 1 786
8465?v=3 motemen 2 658
546312?v=3 lambdalisue 3 286
236105?v=3 h1mesuke 4 233
473708?v=3 yuuki 5 10
473708?v=3 yuuki1 6 8
6882?v=3 hakobe 7 5
87649?v=3 aereal 8 3
3383281?v=3 ymyzk 9 3
382258?v=3 naoina 10 3
2163619?v=3 muratas 11 3
233706?v=3 mblondel 12 3
1827523?v=3 xeno1991 13 1
194955?v=3 azumakuniyuki 14 1
5048228?v=3 kazk1018 16 0
3788335?v=3 showmurai 17 0
3596855?v=3 naname137 18 0
2415692?v=3 mitsuchie 19 0
1677743?v=3 shimobayashi 20 0
1542781?v=3 pinzolo 21 0
1318463?v=3 mizoguche 22 0
1291783?v=3 petitviolet 23 0
1095842?v=3 take 24 0
993147?v=3 cos65535 25 0