Top Javascript GitHub developers in Los angelesUsername City rank Stars
2044842?v=3 jlmakes 1 25595
398893?v=3 zenorocha 2 23939
10319897?v=4 dthree 3 19875
1041792?v=3 jakiestfu 4 17252
659829?v=3 briangonzalez 5 10347
411832?v=3 samyk 6 8996
5605462?v=3 reactioncommerce 7 7511
3848?v=3 motdotla 8 6823
2293386?v=3 dollarshaveclub 9 6362
2044842?v=3 julianlloyd 10 6069
1198882?v=3 dabbott 11 4732
212109?v=3 hybridgroup 12 4482
7756581?v=3 hackjutsu 13 3438
379216?v=3 w3c 14 2189
53184?v=3 theturtle32 15 2115
5238876?v=3 maxcdn 16 1797
51308?v=3 stoyan 17 1703
6960?v=3 doctyper 18 1561
431696?v=3 davidguttman 19 1518
139784?v=3 icodeforlove 20 1501
58393?v=3 phiggins42 21 1484
755709?v=3 edwardhotchkiss 22 1374
195199?v=3 vinceg 23 1353
7309604?v=3 normalize 24 1268
123693?v=3 codejoust 25 1213