Top Prolog GitHub developers in Los angelesUsername City rank Stars
515023?v=3 greylurk 1 2
349633?v=3 joshuago78 2 2
3318150?v=3 langstonius 3 0
892435?v=3 theunixbeard 4 0
684973?v=3 codestorm1 5 0
11782837?v=4 jiayunli 6 0
29254037?v=4 jiaminghe 7 0
16184018?v=3 royalsix 8 0
8240150?v=3 rheingoldheavy 9 0
8050078?v=3 tessabarton 10 0