Top Shell GitHub developers in Los angelesUsername City rank Stars
454563?v=3 zolrath 1 2961
115222?v=3 megastep 2 744
13072194?v=4 bareinhard 3 490
1842626?v=4 changyuheng 4 478
5841419?v=3 odb 5 355
379216?v=3 w3c 6 351
5238876?v=3 maxcdn 7 302
18003413?v=3 octoai 8 263
2874278?v=3 twobitcircus 9 158
2581?v=3 lhl 10 139
137727?v=3 vsimon 11 139
216188?v=3 dickeyxxx 12 114
212109?v=3 hybridgroup 13 109
127548?v=3 nyarly 14 106
371796?v=3 rothgar 15 99
398893?v=3 zenorocha 16 94
768011?v=3 dlang 17 71
836718?v=3 jasonacox 18 70
348553?v=3 alghanmi 19 61
1553533?v=3 inn 20 57
1616743?v=3 brianclements 21 55
8082?v=3 justone 22 53
643505?v=3 jonathanong 23 53
13934891?v=3 vivacaligula 24 52
627312?v=3 fbeeper 25 45