Top Ruby GitHub developers in MadisonUsername City rank Stars
74468?v=3 bendyworks 1 560
32540?v=3 ussjoin 2 283
102357?v=3 whazzmaster 3 230
69?v=3 rsanheim 4 185
53972?v=3 kbroman 5 183
6433?v=3 madsimian 6 150
67426?v=3 twopoint718 7 144
168513?v=3 moshen 8 123
33204?v=3 angelic 9 85
26813?v=3 listrophy 10 77
8511?v=3 bigtiger 11 56
49165?v=3 goodmike 12 55
153459?v=3 abevoelker 13 54
9238?v=3 mrmargolis 14 50
3340?v=3 mathias 15 45
10424?v=3 johnsonch 16 41
8226205?v=3 codecov 17 34
1153921?v=3 joelhans 18 32
471400?v=3 southpolesteve 19 29
423038?v=4 davissp14 20 28
35545?v=3 bcobb 21 25
20549?v=3 glennfu 22 21
1161?v=3 willb 23 20
5166032?v=3 uw-madison-library 24 20
2042750?v=3 tenforwardconsulting 25 19