Top Coffeescript GitHub developers in MinskUsername City rank Stars
525832?v=3 emirotin 1 216
564995?v=3 vol4ok 2 155
200500?v=3 nashby 3 95
7622?v=3 antono 4 34
54469?v=4 oivoodoo 5 23
669784?v=4 daquirm 6 16
4998556?v=3 vladimir-tikhonov 7 12
790802?v=3 pluff 8 7
209175?v=3 alesguzik 10 5
63340?v=3 shiroginne 11 4
31591?v=3 shemerey 12 4
2343101?v=3 farwayer 13 4
1043784?v=4 markevich 14 3
156504?v=3 jcdenton 15 3
4602302?v=3 stas-sl 16 2
6261302?v=4 lesnitsky 18 1
3650495?v=3 hellaxe 19 1
906520?v=3 l0nley 20 1
893650?v=3 davojta 21 1
770105?v=3 filosov 22 1
11569628?v=3 andreylukashenko 23 0
475929?v=3 paulradzkov 24 0
1233196?v=3 rootical 25 0