Top Java GitHub developers in MinskUsername City rank Stars
2931932?v=3 dmitrymalkovich 1 2153
3595400?v=3 veinhorn 2 520
7077915?v=3 greenfrvr 3 324
8209964?v=3 chyrta 4 201
231611?v=3 kostyasha 5 126
1792204?v=3 krossovochkin 6 103
274044?v=3 chemerisuk 7 81
5081226?v=4 valfirst 8 54
1331650?v=3 burgerz 9 49
523221?v=4 egorbo 10 35
2403657?v=3 kirich1409 11 33
22860483?v=3 prudnikoff 12 32
200401?v=3 ming13 13 30
5716393?v=3 dubrousky 14 27
38494?v=3 aolshevskiy 15 26
1023993?v=3 d-kunin 16 23
457823?v=3 remeniuk 17 18
7107580?v=3 kursx 18 17
3038174?v=3 eliasku 19 16
5880448?v=3 cvazer 20 15
577360?v=3 madhead 21 14
10101073?v=4 yankouskia 22 14
1149032?v=3 dmisiuk 23 13
1029530?v=3 aistomin 24 13
1565439?v=3 avarabyeu 25 13