Top C GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
181069?v=3 adafruit 1 3750
5745?v=3 slact 2 3049
297060?v=3 nviennot 3 1440
251133?v=3 bitly 4 1396
2314423?v=3 trailofbits 5 1273
127971?v=3 daurnimator 6 804
192891?v=4 thlorenz 7 761
1416818?v=3 bloomberg 8 724
23036891?v=3 veertuinc 761
1056285?v=4 yzprofile 10 711
999033?v=3 benhoyt 11 601
416575?v=3 frewsxcv 12 477
188959?v=3 clementfarabet 13 409
197676?v=3 trapexit 14 408
11112?v=3 oggy 15 342
304908?v=3 paulhoux 16 338
8851?v=3 rocky 17 334
23663?v=3 jasonmc 320
15374?v=3 10gen 19 308
1682639?v=3 freshplanet 20 290
7061573?v=3 karimnaaji 21 290
1462973?v=3 jwerle 22 273
15594?v=3 mattsta 23 259
365230?v=3 datadog 24 256
30851?v=3 n8fr8 25 222