Top Go GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
173412?v=3 spf13 1 32002
1225294?v=4 filosottile 2 15505
251133?v=3 bitly 3 13491
5673805?v=4 bcicen 4 13429
5713248?v=3 influxdb 5 8245
218132?v=3 jmoiron 6 5298
640247?v=4 alexflint 7 5292
5400834?v=3 keybase 8 5010
4650108?v=3 digitalocean 9 4010
221409?v=3 nytimes 10 3735
376414?v=3 chimeracoder 11 3043
2584895?v=3 gocircuit 12 2379
4950187?v=3 nytlabs 13 1883
72885?v=3 patrickmn 14 1751
697472?v=3 wcharczuk 15 1672
334294?v=3 skelterjohn 3 1647
18207088?v=3 iamduo 17 1454
41181?v=3 mjibson 18 1209
1393171?v=3 stackexchange 19 1205
1445228?v=3 jfrazelle 2 2634
2684181?v=3 yhat 1518
80920?v=3 levigross 22 1103
2343711?v=3 cweill 23 1086
1535932?v=3 outbrain 24 972
1324787?v=3 nehbit 25 950