Top Java GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
16903644?v=4 kdn251 1 24684
1269143?v=3 jfeinstein10 2 13662
686511?v=3 wix 3 8449
139687?v=3 xetorthio 4 6916
193389?v=3 etsy 6239
823858?v=3 sephiroth74 6 5812
1380747?v=3 alexjlockwood 7 5034
100155?v=3 romannurik 8 4781
366151?v=3 tumblr 9 4090
5502052?v=3 haifengl 10 3728
120676?v=3 kickstarter 4454
1259053?v=3 timehop 12 3210
354227?v=3 ipaulpro 3779
1466033?v=3 lisawray 14 3110
221409?v=3 nytimes 15 2990
10280820?v=3 arimorty 16 2734
1615?v=3 jeresig 1762
4049181?v=3 twosigma 18 1637
1463944?v=3 codecademy 20 1238
401908?v=3 rstoyanchev 21 1136
60632?v=3 ginatrapani 1075
34045?v=3 richhickey 23 908
11541426?v=3 blynkkk 24 905
283842?v=3 nolanlawson 25 819