Top Javascript GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
4732?v=3 jashkenas 1 50652
5796209?v=3 semantic-org 2 48258
85566?v=3 desandro 13486
4060187?v=4 jaredpalmer 4 16098
193389?v=3 etsy 18003
3451712?v=3 jxnblk 6 15217
686511?v=3 wix 7 14610
794999?v=3 tholman 8 14563
383?v=3 kangax 9 13881
297492?v=3 nodejitsu 10 13025
259316?v=3 ccampbell 11 12862
283842?v=3 nolanlawson 12 12236
4624?v=3 indexzero 13 11871
131967?v=3 marcuswestin 14 11502
192891?v=4 thlorenz 15 11495
19343?v=4 ai 16 11121
1226900?v=3 drksephy 17 10432
221409?v=3 nytimes 18 9582
1162160?v=3 rich-harris 19 8756
27985?v=3 rwaldron 10722
1288009?v=3 fredriknoren 21 7676
100155?v=3 romannurik 22 7663
1377?v=4 stefanpenner 3 8168
589896?v=3 shutterstock 24 6926
7343632?v=3 muicss 25 6790