Top Jupyter_notebook GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
9000745?v=3 blei-lab 1 3449
449558?v=3 amueller 2 3338
1310570?v=3 soumith 3 1039
1072820?v=3 adamhajari 4 793
417568?v=3 craffel 5 525
3332051?v=3 agconti 6 493
2522314?v=3 linanqiu 7 469
6779641?v=3 fastforwardlabs 8 409
2507232?v=4 reshamas 9 381
11195212?v=3 thedataincubator 10 286
157106?v=3 kylemcdonald 747
10793962?v=4 keon 12 237
1088672?v=3 dawenl 13 191
35259?v=3 akshayubhat 14 179
6371759?v=3 wiibrew 15 174
80263?v=3 propublica 16 165
1059947?v=3 frnsys 314
7586329?v=3 crosscompute 18 157
13861006?v=3 clinicalml 19 149
3466341?v=3 residentmario 20 145
5782147?v=3 chendaniely 21 126
32853892?v=4 flatironinstitute 22 124
1416818?v=3 bloomberg 23 112
2598169?v=4 ionvision 24 93
1843676?v=3 jonathanreeve 25 79