Top Matlab GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
2145718?v=4 alexandrebarachant 1 201
2241689?v=3 alecjacobson 2 157
32853892?v=4 flatironinstitute 3 149
14820738?v=3 lacerbi 4 141
113819?v=3 ronw 6 55
1190540?v=3 bmcfee 7 36
3422803?v=3 felixyu 8 28
840839?v=3 adityaapte 9 26
5297902?v=3 dingzeyuli 10 24
1887425?v=3 luster 11 23
10022384?v=3 dengwirda 12 23
13543434?v=3 columbiadvmm 13 20
11573073?v=3 ninehundred1 14 20
8042197?v=3 smfleming 15 19
14308599?v=3 portfolioeffect 16 17
4097881?v=3 chrisconlon 17 17
2571950?v=3 jinwar 18 15
552145?v=3 dpwe 19 14
1846373?v=3 deedy 20 13
8560756?v=3 pb1672 21 13
1286529?v=3 wojzaremba 22 12
2618447?v=3 apjanke 14
8452682?v=3 jackiehluo 24 12
293196?v=3 sunju 25 11