Top Objective-c GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
131967?v=3 marcuswestin 1 11289
903233?v=3 restkit 2 10486
44635?v=3 enormego 3 9407
28012?v=3 eczarny 4 9336
1449402?v=3 grouper 5 7738
647626?v=3 danielamitay 6 6819
345050?v=3 jverdi 6693
629136?v=3 levey 8 5816
498212?v=3 ashfurrow 9 4099
89601?v=3 devinross 10 4050
256998?v=3 venmo 11 3751
366151?v=3 tumblr 12 3725
552921?v=3 modocache 3796
282950?v=3 scalessec 14 3311
5428704?v=3 urbanapps 15 3035
221409?v=3 nytimes 16 2559
546231?v=3 artsy 17 2546
2375988?v=3 kjcracks 18 2495
825073?v=3 luisobo 19 2486
686511?v=3 wix 20 2455
1781305?v=3 buzzfeed 21 2201
53129?v=3 mtigas 22 1931
1507265?v=3 xyfeng 23 1761
850492?v=3 khanlou 1780
22140?v=3 ldandersen 1621