Top Perl GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
1130199?v=3 stefanschroeder 1 780
25669?v=3 rafl 463
1445228?v=3 jfrazelle 1 843
27104?v=3 dagolden 4 380
723161?v=3 gdssecurity 5 278
2367?v=3 jrockway 258
592062?v=3 teleshoes 7 217
103290?v=3 ewaters 8 202
6900073?v=3 mskcc 9 146
2054106?v=3 andriigrytsenko 10 132
134221?v=3 katzgrau 11 78
2218?v=3 redondos 12 58
516941?v=3 ckandoth 13 53
8851?v=3 rocky 14 50
200644?v=3 mikebrittain 15 48
1416818?v=3 bloomberg 16 39
55005?v=3 grampajoe 17 38
181069?v=3 adafruit 18 31
82815?v=3 elubow 19 26
79241?v=3 patch 29
589896?v=3 shutterstock 21 25
1289674?v=3 rhshah 22 25
170396?v=3 friedo 23 23
54840?v=3 straup 24 22
1056285?v=4 yzprofile 25 20