Top R GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
994718?v=4 dgrtwo 1 2029
828570?v=3 pablobarbera 2 713
7896861?v=3 jalapic 3 451
740564?v=3 abresler 4 399
7040600?v=3 theupshot 5 261
5638239?v=3 zatonovo 6 259
1529504?v=3 surajgupta 7 245
57959?v=3 drewconway 8 232
5752184?v=3 statsmaths 9 218
1111504?v=3 hilaryparker 227
221409?v=3 nytimes 11 166
43450?v=3 patperry 12 118
333115?v=3 sailthru 13 116
7809?v=3 armish 14 113
24378666?v=4 jtanwk 15 107
2284427?v=3 jeremystan 16 102
4332869?v=3 smappnyu 17 102
5775936?v=3 shenlab-sinai 18 99
5618337?v=3 mpiccirilli 19 77
6900073?v=3 mskcc 20 69
2684181?v=3 yhat 70
628977?v=3 jaredlander 22 61
547599?v=3 chrisnager 58
7317?v=3 seanjtaylor 24 53
1426723?v=3 tonyfischetti 25 51