Top Ruby GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
1663286?v=3 binarylogic 1 8018
256998?v=3 venmo 2 6207
32069?v=3 alexreisner 5041
19?v=3 brynary 4 4019
40650?v=3 mroth 4190
1619024?v=3 layervault 6 3596
120676?v=3 kickstarter 4261
959573?v=3 eddiezane 3187
193389?v=3 etsy 3127
37?v=3 jamesgolick 10 3004
1484886?v=3 sagivo 11 2940
542335?v=3 dblock 12 2441
378?v=3 tpope 3118
507210?v=3 casecommons 14 2399
27786?v=3 steveklabnik 2567
19343?v=4 ai 16 2031
386234?v=3 yuki24 17 2001
789641?v=3 codeclimate 18 1874
652997?v=3 codebrew 19 1822
21144015?v=3 slack-ruby 20 1570
846194?v=3 pearkes 21 1459
366151?v=3 tumblr 22 1447
4732?v=3 jashkenas 23 1438
1229810?v=3 noidontdig 1462
3432?v=3 grobie 25 1307