Top Shell GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
1393171?v=3 stackexchange 1 4113
3942212?v=3 tutumcloud 2 3314
60632?v=3 ginatrapani 2987
1445228?v=3 jfrazelle 2 2827
692762?v=3 barryclark 5 1476
378?v=3 tpope 392
4650108?v=3 digitalocean 7 875
412282?v=3 jclem 899
173412?v=3 spf13 9 668
666963?v=3 keroserene 10 478
330895?v=3 imsky 11 474
821695?v=3 mingfang 12 451
181069?v=3 adafruit 13 450
3673835?v=3 tinalatif 14 395
4431433?v=3 tevko 15 394
5694024?v=3 codelittinc 16 384
221409?v=3 nytimes 17 339
1903?v=3 jamiew 18 330
16191948?v=3 nypl-publicdomain 19 277
149818?v=3 rcaloras 20 275
234480?v=3 eventi 21 272
813219?v=3 nickjj 22 253
3490557?v=3 maldevel 23 245
1462973?v=3 jwerle 25 206