Top Swift GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
498669?v=3 ankurp 1 7024
15903991?v=3 rxswiftcommunity 1 8753
17364220?v=3 qutheory 3 5736
120676?v=3 kickstarter 6318
546231?v=3 artsy 5 2860
222133?v=3 melvitax 6 2558
498212?v=3 ashfurrow 7 1698
740583?v=3 jflinter 8 1674
5428704?v=3 urbanapps 9 1604
256998?v=3 venmo 10 1576
2092156?v=3 joemasilotti 11 1417
282950?v=3 scalessec 12 1163
716513?v=3 mergesort 13 1052
603785?v=3 lickability 14 1005
1420060?v=3 blueapron 15 883
1464187?v=3 simonfairbairn 16 869
6710841?v=3 mav3r1ck 17 792
63919?v=3 brianmichel 18 789
891929?v=3 mathewsanders 819
424688?v=3 davecom 20 748
2185644?v=4 antonthedev 21 721
1795788?v=3 duliodenis 22 716
625384?v=3 ustwo 23 669
5376577?v=3 kimdarren 24 645
894119?v=3 benzguo 25 527