Top Typescript GitHub developers in New yorkUsername City rank Stars
5741341?v=3 kestertong 76 4
5075732?v=3 cinbcuniversal 77 3
1414307?v=3 paladique 3
1012897?v=3 condenast 79 3
19232300?v=3 jaredjj3 80 3
679632?v=3 guncha 81 3
5924?v=3 kortina 82 3
7885533?v=3 dfredriksen 83 3
6268375?v=3 goldblatt 84 3
12653520?v=4 warwickofthegh 85 2
20747368?v=4 rqio 86 2
1284283?v=3 alexdmejias 87 2
14200389?v=3 correasebastian 88 2
2397974?v=3 sylvaincorlay 89 2
1405472?v=3 vonrosenchild 90 2
1315661?v=3 austinjlaverty 91 2
677335?v=3 jbphillips 92 2
245588?v=3 ababkin 93 2
6809064?v=4 joeypedicini92 94 2
31234414?v=4 ethdex 95 2
3105306?v=4 timkpaine 96 2
1417335?v=3 halfmatthalfcat 97 2
14242026?v=3 hongbinc 98 2
9159214?v=3 jamesqo 99 2
3604882?v=3 hyphnknight 100 2