Top Python GitHub developers in OaklandUsername City rank Stars
395254?v=3 gleitz 1 6362
643187?v=3 diafygi 2 6022
306380?v=3 mrocklin 3 964
4627492?v=3 lingthio 4 820
1137314?v=3 azat-co 5 820
924153?v=3 jjjake 6 434
623686?v=3 strazzere 7 348
194609?v=4 bcoe 8 296
5080674?v=3 rolandshoemaker 9 145
12378504?v=3 muterra 10 134
22371?v=3 dsully 11 84
579?v=3 mikeal 12 77
22718?v=3 egh 13 74
1097953?v=3 jessepollak 14 73
263494?v=3 ajslater 15 73
163239?v=3 fnoble 16 69
7883032?v=3 nextthingco 17 62
95735?v=3 hamilton 18 58
3578908?v=3 connor11528 19 57
212876?v=3 loudnate 20 56
2318?v=3 danimal 21 55
4807?v=3 yourabi 22 54
204714?v=3 pcsforeducation 23 48
218162?v=3 niallo 24 46
633012?v=3 karissa 25 39