Top Shell GitHub developers in OaklandUsername City rank Stars
9287?v=3 isaacs 1 1192
7883032?v=3 nextthingco 2 373
2289?v=3 zeke 3 296
12631?v=3 substack 4 232
4645525?v=3 sudomesh 5 64
57542?v=3 brianredbeard 6 64
244407?v=3 monk-dot 7 57
2373705?v=3 kalamuna 8 52
8390749?v=3 kalabox 9 35
22371?v=3 dsully 10 27
12899366?v=3 rowanblush 11 26
443070?v=3 demands 12 22
358202?v=3 toolbear 13 22
471288?v=3 monsoonco 14 22
16641872?v=3 berneout 15 20
218162?v=3 niallo 16 17
1929548?v=3 mcowger 17 15
5080674?v=3 rolandshoemaker 18 15
204714?v=3 pcsforeducation 19 15
13072?v=3 azer 20 13
1137314?v=3 azat-co 21 13
550909?v=3 jlyon 22 13
1305617?v=3 jlord 65 15
254586?v=3 otakup0pe 24 10
407854?v=3 claytantor 25 10