Top C GitHub developers in PortlandUsername City rank Stars
1024025?v=3 torvalds 1 57637
20098?v=3 orc 2 569
3431811?v=3 anholt 3 497
2573?v=3 mackstann 4 433
3676826?v=3 psas 5 381
7659?v=3 mattt 6 349
13501?v=3 ged 7 257
128716?v=3 dlenski 8 248
833085?v=3 sharebrained 9 218
33404?v=3 swenson 10 190
71571?v=3 matzeb 11 183
1584774?v=3 galoisinc 12 128
9175?v=3 krh 13 118
118618?v=3 pchickey 14 116
1482615?v=3 4ms 15 89
15089?v=3 bmatsuo 16 82
185130?v=3 qpfiffer 17 81
1276476?v=3 lharding 18 80
78869?v=3 aboutus 19 68
30298?v=3 leto 20 63
406118?v=3 jeffhammond 21 57
25888?v=3 schwern 22 55
52933?v=3 no0p 23 47
270108?v=4 sagesharp 24 47
37303?v=3 chrisdickinson 25 45