Top C++ GitHub developers in PortlandUsername City rank Stars
1024025?v=3 torvalds 1 1207
234268?v=3 puppetlabs 2 689
9073?v=3 instrument 3 311
4419286?v=3 tripwire 4 197
1245771?v=3 wieden-kennedy 5 167
1584774?v=3 galoisinc 6 107
39759?v=3 maxogden 7 92
425654?v=3 teknotus 8 87
406118?v=3 jeffhammond 9 82
566889?v=3 jeffbryner 10 76
942582?v=3 wadetb 11 72
37303?v=3 chrisdickinson 12 60
737888?v=3 momo-the-monster 13 58
37594?v=3 branan 14 57
65796?v=3 x37v 15 54
321377?v=3 secondstory 16 50
12127?v=3 wardcunningham 17 48
70501?v=3 halogenica 18 44
44379?v=3 mdavid 19 43
12660495?v=3 stoklund 20 35
4656502?v=3 tiedyeddevil 21 34
2207657?v=3 fardog 22 33
51?v=3 elbowdonkey 23 32
2715854?v=4 miguelgrinberg 24 30
471270?v=3 jerrysievert 25 29