Top Kicad GitHub developers in PortlandUsername City rank Stars
833085?v=3 sharebrained 1 15
3676826?v=3 psas 2 15
5545395?v=3 pdxostc 3 13
778248?v=3 jboone 4 5
4119398?v=3 oshpark 5 3
527661?v=3 coddingtonbear 7 2
13176?v=3 donpdonp 8 2
12532795?v=3 sisuware 9 2
168764?v=3 alexluke 10 1
117151?v=3 bartmassey 11 1