Top Python GitHub developers in PortlandUsername City rank Stars
2715854?v=4 miguelgrinberg 1 13334
2601457?v=3 wrobstory 2 2429
2035561?v=3 mikeckennedy 3 1318
172692?v=3 zachwill 4 1262
25510?v=3 ericholscher 5 1029
28421?v=3 bradjasper 6 885
527661?v=3 coddingtonbear 7 860
1151287?v=3 perrygeo 8 731
18212?v=3 jek 9 713
7150?v=3 llimllib 10 564
1643233?v=3 rgalanakis 11 552
13343003?v=3 travisfsmith 12 552
1238034?v=3 sniklaus 13 415
67997?v=3 toffer 14 411
107117?v=3 twaddington 15 403
41377?v=3 storborg 16 392
4955943?v=3 lukasschwab 17 389
3853?v=3 justinabrahms 18 324
87232?v=3 fwenzel 19 307
128716?v=3 dlenski 20 299
787333?v=3 goodcloud 21 255
1596189?v=3 sethmmorton 22 251
566889?v=3 jeffbryner 23 248
270108?v=4 sagesharp 24 246
777070?v=3 fastly 4 258