Top Rust GitHub developers in PortlandUsername City rank Stars
6180?v=3 carllerche 1 4581
12660495?v=3 stoklund 2 505
2305?v=3 agrover 3 70
16608?v=3 adevore 4 53
384637?v=3 dagit 5 38
90898?v=3 wraithan 6 34
751272?v=3 jimblandy 7 30
87889?v=3 dcampbell24 8 26
20761241?v=3 dapphub 1 24
1390653?v=4 subnomo 10 22
278835?v=3 oschwald 11 21
515835?v=3 ranweiler 12 20
37594?v=3 branan 13 16
28676699?v=4 scottjmaddox 14 15
234268?v=3 puppetlabs 15 13
305049?v=3 mythmon 16 12
179760?v=3 darkf 17 12
267761?v=3 relistan 18 10
9622?v=3 hallettj 19 10
1489783?v=3 samyatchmenoff 20 11
833085?v=3 sharebrained 21 9
13176?v=3 donpdonp 22 8
301388?v=3 onelson 23 8
1356828?v=3 jacksongariety 24 7
324733?v=3 rtaycher 25 7