Top Go GitHub developers in ProvoUsername City rank Stars
1800460?v=3 nicksrandall 1 206
15002459?v=3 byuoitav 2 65
4010635?v=3 murphysean 3 41
1383170?v=3 ricochet2200 4 41
122831?v=3 coolaj86 5 26
112170?v=3 jaredly 6 8
1700422?v=3 dmmcquay 7 5
1043908?v=3 film42 8 4
2959042?v=3 jlund3 9 3
601509?v=3 minond 10 3
8451465?v=4 siredwin 11 3
5253821?v=3 derekargueta 12 3
2449535?v=3 dallinski 13 3
2959042?v=4 jefflund 14 2
8071784?v=4 andrewarchi 15 2
25552836?v=3 tophathaxor 16 2
4627837?v=3 jessemillar 17 2
611473?v=3 tigerbot 18 1
111300?v=4 dhiltonp 19 0
812580?v=3 idottv 20 0
636291?v=3 addisonj 21 0
15636349?v=3 byu-oit-appdev 22 0