Top Javascript GitHub developers in ProvoUsername City rank Stars
199035?v=3 mzabriskie 1 32029
112170?v=3 jaredly 2 3079
122831?v=3 coolaj86 3 2019
3782604?v=3 eanplatter 4 1137
109635?v=3 iammerrick 5 1075
406149?v=3 thomas4019 6 272
22251?v=3 jocafa 7 177
9119269?v=3 samueleaton 8 161
3917158?v=3 traviskn 9 127
1800460?v=3 nicksrandall 10 112
812580?v=3 idottv 11 104
184880?v=3 jojobyte 12 64
636291?v=3 addisonj 13 59
2423414?v=3 leahjlou 14 59
4627837?v=3 jessemillar 15 40
4509676?v=3 gypsybits 16 34
8698364?v=3 jacob-israel-turner 17 31
1322791?v=3 jribble 18 29
5193281?v=3 byu-odh 19 28
15636349?v=3 byu-oit-appdev 20 26
890963?v=3 dovy 21 25
45031?v=3 brentjanderson 22 22
3506893?v=3 jlmcdonald 23 21
601509?v=3 minond 24 19
8698308?v=3 dckesler 25 19