Top Viml GitHub developers in ProvoUsername City rank Stars
3580741?v=3 mac21 2 4
2959042?v=3 jlund3 3 4
2526129?v=3 mkwmms 4 3
199035?v=3 mzabriskie 7 1
1794859?v=3 tgroshon 8 0
1383044?v=3 mahuika88 9 0
1242931?v=3 wavetronix 10 0
1094989?v=3 captbrogers 11 0
707160?v=3 davecrow 12 0
329800?v=3 abrandoned 13 0
122831?v=3 coolaj86 15 0
109635?v=3 iammerrick 16 0
95627?v=3 xj9 17 0
91488?v=3 gidgidonihah 18 0
2959042?v=4 jefflund 19 0
2423414?v=3 leahjlou 20 0
2423414?v=3 lbntly 21 0
12020278?v=3 smwade 22 0
2526129?v=3 mwilliammyers 23 0