Top C GitHub developers in RochesterUsername City rank Stars
5235590?v=3 royhills 1 318
95347?v=3 clehner 2 58
124015?v=3 ryantenney 3 42
318130?v=3 computersciencehouse 4 40
861793?v=3 jnwatts 5 35
1253045?v=3 rochack 6 31
404757?v=3 blackbears 7 29
343897?v=3 rossdylan 8 27
692896?v=3 colonelthirtytwo 9 25
1288116?v=3 awildcolin 10 25
2250579?v=3 toroidal-code 11 21
41898?v=3 jfro 12 21
2904327?v=3 jetcom 13 20
371902?v=3 paulsolt 14 17
69528?v=3 bleullama 15 15
3581020?v=3 mrnex 16 14
9152262?v=3 kiwidoggie 17 14
4741506?v=3 beattiea 18 13
404757?v=3 cocoa-factory 19 11
5041282?v=3 karizon 20 11
2932786?v=3 weswigham 21 11
1058869?v=3 willdignazio 22 8
13027269?v=3 ritc3 23 7
5201371?v=3 jgeigerm 24 6
2439413?v=3 dgonyeo 25 6