Top C++ GitHub developers in RochesterUsername City rank Stars
5623999?v=3 nathancastle 1 556
624233?v=3 wankdanker 2 139
472625?v=3 redxdev 3 84
444629?v=3 namuol 4 64
8042557?v=3 abyzovlab 5 60
1365830?v=3 garystafford 6 55
16901993?v=3 igme-rit 7 19
1450380?v=3 pcragone 8 17
69528?v=3 bleullama 9 13
3968793?v=3 pxv8270 10 13
2250579?v=3 toroidal-code 11 11
4248810?v=3 dag10 12 11
853032?v=3 harlanhaskins 13 9
95391?v=3 bpadalino 14 9
2829490?v=3 nebulabio 15 9
1354824?v=3 coldencullen 16 7
1530684?v=3 piperchester 17 7
9152262?v=3 kiwidoggie 19 6
304883?v=3 foodmike 20 6
8906225?v=3 syed-ahmed 21 6
3988147?v=3 kenaaker 22 5
2023410?v=3 mustardsniffer 23 5
13955168?v=3 ariabonczek 24 5
3920942?v=4 liam-middlebrook 25 4