Top Objective-c GitHub developers in RochesterUsername City rank Stars
2745?v=3 rufo 26 2
21150993?v=3 zihcilai 27 1
352441?v=3 ym 28 1
307905?v=3 deafjams 29 1
1253045?v=3 rochack 30 1
1036168?v=3 doapp 31 1
831154?v=3 ianawilson 32 1
3252?v=3 sgtcoolguy 33 1
15331988?v=3 ricepo 34 1
1113140?v=3 nikkoschaff 35 0
1999677?v=3 calebstrait 36 0
1850300?v=3 mjruschak 37 0
1530684?v=3 piperchester 38 0
680638?v=3 ahc2483 39 0
659086?v=3 mprudhom 40 0
1189805?v=4 shareefalis 41 0
5333789?v=3 explosivehippo 42 0
4181040?v=3 rhs9967 43 0
3811864?v=3 zachdev 44 0
3718063?v=3 bg002h 45 0
2250579?v=3 toroidal-code 46 0
1995444?v=3 jnatalzia 47 0
1924765?v=3 gxb5443 48 0
1634878?v=3 zachberger 49 0
1620098?v=3 craigotis 50 0