Top Perl GitHub developers in RochesterUsername City rank Stars
95347?v=3 clehner 1 31
1203580?v=3 mgage 2 5
489236?v=3 cgioia 3 5
504311?v=3 ewenig 4 4
97437?v=3 rtucker 5 4
145824?v=3 awatts 6 4
2932786?v=3 weswigham 7 3
69528?v=3 bleullama 8 3
5201371?v=3 jgeigerm 9 2
4837429?v=3 jeremywrnr 10 2
318130?v=3 computersciencehouse 11 2
2049177?v=3 reoky 12 1
1288116?v=3 awildcolin 13 1
1126295?v=3 msoucy 14 1
1113589?v=3 jenzie 15 1
609890?v=3 mattdanger 16 1
352441?v=3 ym 18 1
202251?v=3 warthurton 19 1
51037?v=3 bmnick 20 1
15344017?v=3 chalaev 21 1
4721034?v=4 jflory7 22 0
4365305?v=3 nathanlctnstn 23 0
2166402?v=3 jdw6359 24 0
1924765?v=3 gxb5443 25 0