Top C GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
607353?v=3 jhford 76 201
36345?v=3 kelly 77 192
142253?v=3 bittorrent 78 191
812538?v=3 sgolemon 213
47413?v=3 josephg 80 186
178027?v=3 rigtorp 81 183
61363?v=3 schani 82 178
467962?v=3 gandi 83 178
908818?v=3 iron-io 84 170
182?v=3 mtodd 85 166
115893?v=3 sifteo 86 166
70?v=3 schacon 87 163
55991?v=3 benmills 88 161
7935?v=3 kjk 89 155
382656?v=3 serban 90 155
459014?v=3 jstjohn 91 154
444997?v=3 kmcallister 93 151
64050?v=3 gjtorikian 94 149
1232630?v=3 authy 95 149
33936?v=3 emonti 96 146
93415?v=3 simplegeo 97 142
2438?v=3 dhess 98 141
39406?v=3 sodabrew 99 139
2108022?v=3 cryptosphere 100 138