Top Clojure GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
31295?v=3 ztellman 1 7045
3748?v=3 aphyr 2 6281
2432?v=3 mmcgrana 3 1841
1824859?v=3 venantius 4 1691
1231870?v=3 circleci 5 1335
61363?v=3 schani 6 875
1295642?v=3 mcohen01 7 740
7194?v=3 zk 8 725
358062?v=3 rplevy 9 596
31170?v=3 aria42 10 500
1686350?v=3 conarrative 11 484
1292853?v=3 domkm 12 356
3454551?v=3 racehub 13 350
123517?v=3 aboekhoff 14 339
37207?v=3 tomfaulhaber 15 334
20792?v=3 paraseba 16 282
2522010?v=3 annapawlicka 256
23211?v=3 heroku 18 231
4741532?v=3 facjure 19 228
1200968?v=3 readyforzero 20 200
74351?v=3 maxcountryman 21 182
243341?v=3 someben 22 170
550839?v=3 jasonjckn 23 152
27665?v=3 tbatchelli 24 151
9441412?v=3 vitallabs 25 147