Top Coffeescript GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
559357?v=3 dropbox 1 10015
173322?v=3 michaelvillar 2 6895
5795842?v=3 codecombat 3 6314
856813?v=3 stripe 4 4056
9919?v=3 github 5 3926
15198?v=3 leafo 6 2801
6911160?v=3 slackhq 7 1707
71047?v=3 kyleamathews 8 1283
1957829?v=3 easelinc 9 1225
892928?v=3 goodeggs 10 914
1057528?v=3 gterrono 11 828
1066754?v=3 koding 12 825
99777?v=3 hipchat 13 716
59597?v=3 weixiyen 14 670
555875?v=3 appgyver 15 617
46647?v=3 vojtajina 627
41373?v=3 nevir 17 594
438315?v=3 maxwells 18 587
109142?v=3 twilio 19 582
210406?v=3 davidchambers 20 561
2142?v=3 maccman 21 492
765943?v=3 apiaryio 22 470
137?v=3 josh 23 457
1885509?v=3 clever 24 452
2348966?v=3 spark 25 404