Top Common_lisp GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
569702?v=3 cyrusstoller 26 2
32325?v=3 smerity 27 2
36340354?v=4 commonlispbr 28 2
1703530?v=4 shaunstanislaus 29 1
551247?v=3 christopherbiscardi 30 1
221749?v=3 rlipman 31 1
221148?v=3 mpdaugherty 32 1
74351?v=3 maxcountryman 33 1
45490?v=3 arelius 34 1
41538?v=3 jpf 35 1
2568?v=3 mikewadhera 36 1
3498594?v=3 elainekmao 37 0
1848316?v=3 suzannealdrich 38 0
1510449?v=3 agsdot 39 0
1343697?v=3 guoxiongxie 40 0
1072686?v=3 silasx 41 0
787456?v=3 ryanbarry 42 0
610374?v=3 bitops 43 0
555207?v=3 rezaali 44 0
513931?v=3 mscottnielsen 45 0
469353?v=3 steven-s 46 0
396732?v=3 gzfrancisco 47 0
163141?v=3 mattnunes 48 0
103802?v=3 joshuathayer 49 0
64050?v=3 gjtorikian 50 0