Top Erlang GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
284270?v=3 mochi 1 2114
23211?v=3 heroku 2 1536
83128?v=3 boundary 3 1233
1?v=3 mojombo 4 970
797?v=3 tarcieri 5 746
27577?v=3 jkvor 6 589
408801?v=3 2600hz 7 585
529?v=3 auser 8 534
4226?v=3 moonpolysoft 9 393
36?v=3 kirindave 10 351
1472111?v=3 asana 11 320
6635330?v=3 helium 12 180
98069?v=3 helpshift 13 164
1754527?v=3 priestjim 14 153
87461?v=3 dweldon 15 143
26596?v=3 etrepum 16 120
18241?v=3 tuulos 17 116
81?v=3 engineyard 18 113
109142?v=3 twilio 19 102
3579?v=3 blt 20 94
592032?v=3 armon 21 91
894251?v=3 oubiwann 22 84
4318?v=3 jashmenn 23 74
77482?v=3 stonecypher 24 73
70?v=3 schacon 25 73