Top Go GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
761456?v=3 hashicorp 1 63006
9919?v=3 github 2 22963
5713248?v=3 influxdata 3 21271
1299?v=3 mitchellh 4 16122
2181346?v=3 drone 5 14963
108380?v=3 rakyll 6 14406
3979584?v=3 sourcegraph 7 9789
1543151?v=4 chrislusf 8 9571
10781132?v=3 gravitational 9 8150
314135?v=3 cloudflare 10 7634
538264?v=3 uber 11 7351
2621?v=3 bradfitz 12 6258
447686?v=3 mailgun 13 6017
2237452?v=3 campoy 14 5052
125547?v=3 hoisie 15 4743
11151?v=3 rcrowley 16 4608
819518?v=3 segmentio 17 4075
559357?v=3 dropbox 18 4065
16290?v=3 robertkrimen 19 4027
621746?v=3 cloudfoundry 20 3992
23713?v=3 dgrijalva 21 3420
12960?v=3 zenazn 22 3411
40227?v=3 ant0ine 23 3398
1066754?v=3 koding 24 3347
376343?v=3 remind101 25 3324