Top Groovy GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
66577?v=3 jakewharton 2 1516
5497685?v=3 layerhq 4 171
291148?v=3 kageiit 5 166
702459?v=3 whispersystems 6 137
47237?v=3 lookout 7 60
6912984?v=3 lachie83 8 40
190648?v=3 felipecsl 9 34
600878?v=3 ticketfly 10 33
394175?v=3 visualphoenix 11 31
274764?v=3 orubel 12 24
535144?v=3 mansurashraf 13 22
1058895?v=3 bugsnag 14 21
23211?v=3 heroku 15 20
5726618?v=3 liatrio 17 17
47?v=3 jnewland 18 16
35996?v=3 vsavkin 19 14
131389?v=3 ewhauser 20 14
2006334?v=3 davidbliss 21 11
4635072?v=3 mattlogan 22 11
944790?v=3 acavailhez 23 11
532881?v=3 joshdurbin 24 9
1685946?v=3 anshulverma 25 8