Top Html GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
470564?v=3 chjj 1 15399
583231?v=3 octocat 2 10044
8461781?v=3 keen 3 9997
98681?v=3 mdo 4 7448
15963?v=3 leemunroe 5 6395
50278?v=3 twitter 6 6232
447686?v=3 mailgun 7 5808
1016365?v=4 gdi2290 8 5607
761456?v=3 hashicorp 9 4539
398530?v=3 mixu 10 4000
15902354?v=3 dixonandmoe 11 2893
19636909?v=4 pipelineai 13 2517
305282?v=3 mattmakai 14 2371
9919?v=3 github 15 2356
178027?v=3 rigtorp 16 2271
1294580?v=3 parseplatform 17 2233
1335026?v=3 firebase 18 2100
97331?v=3 slightlyoff 19 2086
869950?v=3 krausefx 20 1869
1034002?v=3 alignedleft 21 1858
3402444?v=3 groundworkcss 22 1734
307871?v=3 dherman 23 1686
908818?v=3 iron-io 24 1474
239676?v=3 necolas 25 1249