Top Java GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
66577?v=3 jakewharton 1 88331
698437?v=3 airbnb 2 34667
1833474?v=4 wasabeef 1 32279
4088573?v=4 liaohuqiu 4 17606
50278?v=3 twitter 5 15710
702459?v=3 whispersystems 6 13052
104009?v=3 loopj 7 11580
6028820?v=3 ramotion 8 11407
538264?v=3 uber 9 9867
1335026?v=3 firebase 10 9624
4552937?v=3 umano 11 7780
9919?v=3 github 12 6606
1377248?v=3 keepsafe 13 5219
80584?v=3 antlr 14 5171
311187?v=3 lawloretienne 15 4650
89202?v=3 yigit 16 4360
287060?v=3 nicolasgramlich 17 3912
71256?v=3 tootallnate 18 3799
559357?v=3 dropbox 19 3466
277030?v=3 grantland 20 3449
4269340?v=3 lyft 21 2875
190648?v=3 felipecsl 22 2780
177071?v=3 path 23 2540
1294580?v=3 parseplatform 24 2227
92322?v=3 cbeust 25 2194