Top Perl GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
7390180?v=3 openresty 1 4955
3499?v=3 miyagawa 2 2797
56241?v=3 agentzh 3 1156
691986?v=3 k4rthik 4 1003
314135?v=3 cloudflare 5 677
1125431?v=4 thibaultcha 6 422
274828?v=3 wizzat 7 405
142585?v=3 endevver 8 256
245131?v=3 revmischa 9 234
45159?v=3 gphat 10 232
414995?v=3 benbernard 11 225
43083?v=3 jonswar 12 148
35859?v=3 jzawodn 157
173750?v=3 iamcal 14 135
377603?v=3 joemiller 15 132
4495841?v=3 grayhemp 144
52640?v=3 liyanage 18 106
40152?v=3 yannk 19 102
368031?v=3 exflickr 20 98
413756?v=3 doherty 21 92
233995?v=3 calio 22 91
152107?v=3 crucially 23 90
2621?v=3 bradfitz 24 87
2237317?v=3 mrhooray 25 85