Top Ruby GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
220358?v=4 ankane 1 33232
9919?v=3 github 2 32843
1299?v=3 mitchellh 3 19179
9892522?v=3 freecodecamp 4 17574
83835?v=3 cantino 5 17446
761456?v=3 hashicorp 6 17093
2918581?v=3 twbs 7 13753
2?v=3 defunkt 8 13444
788200?v=3 railsapps 9 11549
11367?v=3 grosser 10 10998
1?v=3 mojombo 11 8367
23211?v=3 heroku 12 8320
869950?v=3 krausefx 13 7782
2142?v=3 maccman 14 7682
698437?v=3 airbnb 15 6990
50278?v=3 twitter 16 6358
7872961?v=3 brigade 17 6152
6511?v=3 nesquena 18 5720
2567?v=3 tmm1 19 5387
856813?v=3 stripe 20 5340
52870?v=3 soffes 21 4787
627285?v=3 supermarin 22 4340
1168636?v=3 saasbook 23 4202
70?v=3 schacon 24 4027
4?v=3 wycats 25 3734