Top Scala GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
50278?v=3 twitter 1 42082
5313303?v=3 twitter-archive 2 8569
3458585?v=3 mesosphere 3 4369
698437?v=3 airbnb 4 4332
654855?v=3 sryza 5 1977
899219?v=3 pathikrit 2 1860
59893?v=3 holdenk 7 1040
1098539?v=3 vkostyukov 8 1032
424946?v=3 earldouglas 9 663
83128?v=3 boundary 10 635
856813?v=3 stripe 11 563
523338?v=3 sclasen 12 456
16053266?v=3 combust 14 387
14154771?v=3 sifive 15 379
103170?v=3 stackmob 16 367
699?v=3 nkallen 17 353
102375?v=3 echen 18 347
2197961?v=3 boldradius 19 316
5834?v=3 stevej 20 293
2918581?v=3 twbs 21 280
172?v=3 robey 22 278
71236?v=3 wsargent 23 228
908818?v=3 iron-io 24 220
67958?v=3 johnynek 25 214