Top Shell GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
2723?v=3 holman 1 10371
171481?v=3 jpetazzo 2 7736
5056162?v=3 nodeos 3 5450
23211?v=3 heroku 4 4789
78455?v=3 moovweb 5 3448
13041?v=4 rauchg 6 3399
936367?v=3 kylemanna 7 3132
7809479?v=3 concourse 8 2905
5446553?v=3 bitnami 9 2739
9919?v=3 github 10 2032
621746?v=3 cloudfoundry 11 1323
911911?v=3 begriffs 12 1319
26336?v=4 tony 1226
17164?v=3 mars 14 1168
1594843?v=3 colinbjohnson 15 1150
761456?v=3 hashicorp 16 1075
4483394?v=3 rogaha 17 898
3458585?v=3 mesosphere 18 896
1937883?v=3 robbintt 19 849
523312?v=3 nodesocket 20 832
910753?v=3 richardlitt 21 796
54473?v=3 joshlong 22 782
1232630?v=3 authy 23 754
297109?v=3 pubnub 24 747
11151?v=3 rcrowley 25 715