Top Swift GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
6028820?v=3 ramotion 1 38978
587614?v=4 shu223 2 11352
1548468?v=3 mortenjust 3 10519
4064333?v=3 fullstackio 4 8625
52870?v=3 soffes 5 5929
49688?v=3 nickoneill 6 5722
658?v=3 stephencelis 7 5370
5816878?v=3 goktugyil 8 5071
698437?v=3 airbnb 9 4536
3597545?v=3 storehouse 10 4102
1683261?v=3 movielala 11 3001
1808180?v=3 ifttt 12 2937
474794?v=3 jpsim 13 2708
3916492?v=3 soapyigu 1 9558
2301114?v=3 jessesquires 15 2407
4123759?v=3 mobileplayer 16 2390
3710273?v=3 codepath 17 2099
430927?v=3 necolt 18 2077
5041734?v=3 yapstudios 19 1841
5456481?v=3 hkellaway 20 1640
1870667?v=3 piemonte 21 1597
4269340?v=3 lyft 22 1550
9919?v=3 github 23 1521
2419578?v=4 cemolcay 2 1721
3839052?v=3 sberrevoets 25 1454