Top Javascript GitHub developers in San franciscoUsername City rank Stars
372683?v=3 ded 26 11854
474988?v=3 btford 27 11780
311752?v=3 ianstormtaylor 28 11517
455023?v=4 mgechev 29 10669
3834775?v=3 habitrpg 30 10537
51469?v=3 lokesh 31 10434
170299?v=3 matthewmueller 32 10117
421724?v=3 tripit 33 10019
5997976?v=3 plotly 34 9778
1058839?v=3 matt-esch 35 9534
4615775?v=4 sghall 36 9230
239676?v=3 necolas 37 9083
13041?v=4 rauchg 38 8657
71256?v=3 tootallnate 39 7997
28562?v=3 drboolean 40 7925
1355851?v=3 tildeio 41 7725
1885623?v=3 lelandrichardson 42 7687
923865?v=3 sboudrias 43 7633
749551?v=3 crosbymichael 44 7486
479538?v=3 raynos 45 7359
364727?v=3 ericelliott 46 7237
7298259?v=3 mailcheck 47 7223
541152?v=3 pinterest 48 7061
1320204?v=3 chieffancypants 49 7030
4271779?v=3 flightjs 50 6969