Top Javascript GitHub developers in SantiagoUsername City rank Stars
9722061?v=3 orionjs 1 1038
1794079?v=3 rubentd 2 625
2042567?v=3 nicolaslopezj 3 578
259102?v=3 alangrafu 4 436
11976?v=3 michelson 5 350
916285?v=3 carnby 6 221
362186?v=3 juanbrujo 7 155
114728?v=3 rstuven 8 136
224408?v=3 alvaroveliz 9 117
876077?v=3 freshworkstudio 10 109
836077?v=3 baamenabar 36 145
114084?v=3 pnavarrc 12 80
731635?v=3 jfgodoy 13 69
333524?v=3 janogonzalez 14 62
701935?v=3 poderopedia 15 59
661958?v=3 lgaticaq 16 55
909395?v=3 nelyj 17 48
4430850?v=3 eiriklorentsen 18 47
67923?v=3 cdmckay 19 46
1641890?v=3 raulghm 20 42
266047?v=3 renatomoya 21 42
16771377?v=3 slegrib 22 38
26145246?v=3 open-source-uc 23 34
13334764?v=3 dracotmolver 24 28
15934924?v=3 nicolaspe 25 28