Top Javascript GitHub developers in SantiagoUsername City rank Stars
9722061?v=3 orionjs 1 1028
1794079?v=3 rubentd 2 580
2042567?v=3 nicolaslopezj 3 541
259102?v=3 alangrafu 4 420
11976?v=3 michelson 5 299
916285?v=3 carnby 6 220
362186?v=3 juanbrujo 7 150
114728?v=3 rstuven 8 134
224408?v=3 alvaroveliz 9 112
876077?v=3 freshworkstudio 10 102
836077?v=3 baamenabar 42 97
114084?v=3 pnavarrc 12 71
701935?v=3 poderopedia 13 59
731635?v=3 jfgodoy 14 58
333524?v=3 janogonzalez 15 58
4430850?v=3 eiriklorentsen 16 47
661958?v=3 lgaticaq 17 46
67923?v=3 cdmckay 18 45
1641890?v=3 raulghm 19 42
266047?v=3 renatomoya 20 42
16771377?v=3 slegrib 21 39
909395?v=3 nelyj 22 34
26145246?v=3 open-source-uc 23 30
15934924?v=3 nicolaspe 24 27
631035?v=3 ciudadanointeligente 25 26